Wemed Tech Co.,Ltd

เป็นการรวมกลุ่มกันของนักธุรกิจด้านต่างๆที่มีความสนใจด้านการปลูกกัญชงกัญชา จึงอยากพัฒนาและประยุกต์ระบบการปลูกโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อลดปัญหาการ scaling และปัญหาการปลูกด้านต่างๆในขณะเดียวกัน เช่น ด้านศัตรูพืช ด้านสภาพภูมิอากาศ ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต


฿0.00
Sold By: SME

2-04-2-กิตตินารี ศรีงาม
ชื่อกิจการ : Wemed Tech Co.,Ltd
ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์สุมนไพรเพื่อสุขภาพกัญชา-กัญชง
Tel   : 084-666-2414
Line : Kittinaree

ที่อยู่ : เลขที่ 2401 หมู่ที่ 4 ต.บางน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่