ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

เริ่มทำเป็นงานเสริม ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อฝึกอาชีพให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง การแปรรูปข้าว ให้เป็นอาหารว่างและของฝาก เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับผู้ว่างงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยเฉพาะเกษตรกรที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ สูตรที่ได้มาจากการหมั่นฝึกฝน จนเกิดทักษะ และรู้ถึงปัญหารวมทั้ง การปรับสูตรจากการที่ได้เรียนรู้มาให้เกิดเป็นสูตรของตัวเอง และมีการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกปีงบประมาณ เพื่อพัฒนาตัวสินค้า และช่องทางการตลาด และเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการสืบทอด


฿150.00
Sold By: SME

ผู้ประกอบการ รหัส : 1-01-12-ดารารัตน์ หิตการุญ
ชื่อกิจการ : ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
ชื่อคลัสเตอร์ : คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป
Tel : 063-894-5363
Line : 0638945363
ที่อยู่ : 108/1 ม.8 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำแตงโม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความตั้งใจเป็นอย่างมาก ที่จะให้ผลิตภัณฑ์นี้ก้าวสู่ OTOP และมีใจรัก คอยดูแลเอาใจใส่และพัฒนาตัวสินค้า ฉลาก บรรจุภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง เป็นผลิตภัณฑ์ ที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ จึงต้องได้รับการสืบทอด ข้าวแต๋นน้ำแตงโม มีวัตถุดิบ คือ ข้าวสารเหนียว, แตงโม, น้ำตาลทราย, น้ำอ้อย, เมล็ดธัญพืช, น้ำมันวัตถุดิบหลักคือข้าวสารเหนียว รองมาคือแตงโม หรือแก้วมังกร สิ่งที่สื่อถึงความเป็นท้องถิ่นของตนคือภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน เพราะข้าวแต๋น เป็นขนมขบเคี้ยวพื้นบ้าน ที่ถูกนำมาผสมผสานกับความคิดในการสร้างเป็นนวัตกรรม เกิดเป็นข้าวแต๋นน้ำแตงโม ข้าวแต๋นน้ำแก้วมังกร รวมทั้งการทำหน้าด้วยเมล็ดธัญพืช เพิ่มคุณค่าอาหาร/โภชนาการ