สินค้าแนะนำ

กัญชา – กัญชง

เป็นพืชที่มีศักยภาพสูง จึงต้องพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งการคัดเลือกพันธุ์กัญชา การปลูกที่เหมาะสม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพในทางการแพทย์ต่อไป