CDA คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป

ภูวษา สินธุวงศ์

บริษัท กินไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


CDA
คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป (ต้นน้ำ)

เจริญ สมปาน

ปลูกผักออร์แกนิค


CDA
คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป (กลางน้ำ)

วศิน กาศสกุล

ข้าวเรือนไทย


CDA
คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป (ปลายน้ำ)

ภูวษา สินธุวงศ์

บริษัท กินไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด