ความเป็นมา

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ ปี งบประมาณ 2565 จัดทําโดยวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยใช้งบประมาณของ สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกในคลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป และคลัสเตอร์สมุนไพรเพื่อสุขภาพกัญชา-กัญชง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคลัสเตอร์ให้สามารถยกระดับเป็นคลัสเตอร์ต้นเเบบ ให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น โดยส่งเสริมการนำประโยชน์จากการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ สร้างความเข็งแรงให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกทั้งในและต่างประเทศ กระตุ้นให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

บทบาทของเรา

เป็นระบบกลางสำหรับเป็นพื้นที่ให้ผู้เสนอซื้อและผู้เสนอขายสินค้าได้เชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจ รวมถึง เป็นสะพานเชื่อมการส่งออกวัตถุดิบและสินค้าที่ได้มาตราฐานสากลไปต่างประเทศตามแพลตฟอร์มต่างๆที่มีศักยภาพ และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง